můj košík
MENU

Obchodné podmienky

Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní podmínky

* VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále jen „obchodní a reklamační podmínky“) obchodní společnosti Dasi  s.r.o., se sídlem Jeronýmová 20 Brno 61800, IČ: 26970449, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48714 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující-spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.amio.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Obchodní a reklamační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
3. Ustanovení obchodních a reklamačních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní a reklamační podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
5. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
6. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
7. Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: Křenova 41 Brno 60200,
adresa elektronické pošty: info@amio.cz

Bankovní učet pro platby v CZK: 2200206862/2010

Bankovní učet pro platby v EUR: IBAN: CZ6120100000002200314302 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak. 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.


Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Bulk Výrobek je zabalený v ekonomickém obalu, tj. jednoduchém igelitovém sáčku, které snižuje výslednou cenu výrobku. Baleni obsahuje samotný produkt bez příslušenství (datový kabel, náhradní molitany atd.)

Vystaveno/předváděcí Produkt vystaven na obchodě.

Bazar Produkt může nést známky používání.

Poškozené balení Produkt má poškozený obal (balení). Samotný produkt bez poškození a používání.

OEM Neoriginální výrobce.


* UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
1. Veškerá foto prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a může se lišit od skutečnosti a konkrétních modelů.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,
o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
o informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

8.Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

9.Každá objednávka odeslaná z www.Amio.sk je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, může být náhrada poštovného, vyskladnění, balení, vydání faktury aj. úkonů spojené s odesláním zásilky vymáhána v minimální výši 10,- Euro bez ohledu na výši ceny zboží v zásilce. Při nedodržení lhůty splatnosti může věc předána k vymáhání právní cestou.

10.Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

11.Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

12.Pokud jste firma a chcete fakturu bez DPH, je nutné zaslat na náš mail info@amio.cz doklad o registraci DPH a číslo objednávky. DPH bude odečteno automaticky.Pokud tak neučiníte bude automaticky fakturováno s DPH. Dodatečné vrácení DPH je možné max. do 30 dní od nákupu.

Pozdější nárok na odečtení DPH nebude akceptován.

 

* CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Učet pro platby v CZK je 2200206862/2010 vedený u společnosti Fiobank. Učet pro platby v EUR je IBAN: CZ6120100000002200314302 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u společnosti Fiobank (dále jen „účet prodávajícího“);
a bezhotovostně platební kartou. V případě platby kartou je připočítám bankovní poplatek ve výši 2% z ceny produktu
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

7.Pokud jste zvolili možnost platby předem bude moci objednávku vyzvednout pouze osoba, která prokáže se osobním dokladem.

 

* ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRO SPOTŘEBITELE.

Zboží zasílejte na adresu: Dasi s.r.o Křenova 41 Brno 60200
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@amio.cz.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních a reklamačních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních a reklamačních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dní od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo pokud prokáže jeho odeslání.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
8. Zboží zpět nezasílejte na dobírku. Nebude převzato.
9. Ceník za uvedení zboží do původního stavu pro mobilní telefony
10.V případě přijetí vraceného zboží zpět bude kupujícímu zaslán ODD (dobropis) za zboží. Pro urychlení vrácení peněz doporučujeme ODD (dobropis) podepsat a zaslat zpět, nejlépe mailem, nebo na naši korespondenční adresu spolu s číslem učtu na který se peníze budou zasílat. Po přijetí potvrzeného ODD (dobropisu) Vám budou peníze zaslány na učet k datu splatnosti.

11.Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy


* PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží uloženého u prodávajícího, je prodávající  oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 30 Kč za každý den prodlení s převzetím. Současně je kupující povinen  v případě svého prodlení s převzetím zboží nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího vznikly.
3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a kompletnost zásilky v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud je zboží poškozené, je kupující povinen s dopravcem sepsat reklamační protokol o tom, že zásilka byla poškozená a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího  na mail info@amio.cz a to do 24 hodin. Pokud zboží nebylo kompletní je kupující povinen  o tom informovat prodávajícího na mail info@amio.cz a to do 24 hodin. V případě, že kupující v uvedené době prodávajícímu neoznámí  , že zásilka byla poškozená nebo nekompletní, je prodávající  oprávněn reklamaci poškozené nebo nekompletní zásilky odmítnout.
4.Pokud kupující v uvedené době věc uloženou nebo zaslanou od prodávajícího nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den prodlení s převzetím. Současně je kupující povinen v případě svého prodlení s převzetím zboží nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího vznikly

Baterie a LCD displeje z důvodu, že nemají výrobní čísla jsou označeným razítkem. Oval s písmeny a čísly o velikosti 0,8 cm. Pokud takovou značku na produktu nenajdete. Kontaktujte nás do 24hodin

Zboží dodáme jen do Slovenské republiky a nezasíláme do jiných států.

* PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva z vadného plnění lze uplatnit 24 měsíců od koupě zboží pro spotřebitele. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží na amio.cz. V příladě zboží označeno předváděcí, rozbaleno, vystaveno je záruční doba 12 měsícu. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy  (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
* má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
* se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
* zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
* je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
* zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
4. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních a reklamačních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7. Uplatní - li kupující práva z vadného plnění odstraněním vady opravou věci anebo dodáním nové věci, je povinen novou nebo opravenou věc převzít do 48 hod. od oznámení prodávajícího (učiněného i elektronickou poštou) o tom, že věc je možné převzít. Pokud kupující v uvedené době věc uloženou u prodávajícího od prodávajícího nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den prodlení s převzetím. Současně je kupující povinen v případě svého prodlení s převzetím zboží nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího vznikly.* DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
* OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
o požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
o požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

* MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ  (ADR)

poučení dle §14 zákona na ochr. spotřebitele č. 634/92:

§ 14

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)  ZDE

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

ČOI - Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) - ke stažení ZDE (ve formátu PDF)


* ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních a reklamačních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních a reklamačních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2017 a platí na území České republiky.

 

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“